วันที่ 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยแห่งชาติ อันตรายจากแร่ใยหิน ทำไมต้องเลิกใช้ งดนำเข้า

Activity Date: 
Wed, 2017-05-10 08:30

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  (คคส.) ร่วมกันจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยสำหรับคนทำงานกับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และกรณีการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

 
ดังนั้น คสรท.จึงขอเรียนเชิญท่าน และสื่อมวลชน ทุกท่าน เข้าร่วมงานและทำข่าว “วันที่ 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยแห่งชาติ อันตรายจากแร่ใยหิน ทำไมต้องเลิกใช้ งดนำเข้า”ในวันพุธที่ 10 พ.ค.  2560 เวลา 08.30-16.00น ณ ห้องประชุมTK คอนเวนชั่น ชั้น5 โรงแรมทีเค พาเลช  กรุงเทพมหานคร