[15,16,17,19 พ.ค.] เสวนาสาธารณะ "โลกใหม่ที่เป็นไปได้-Human Security=State Security?

Activity Date: 
Mon, 2017-05-15 17:00

วันที่ 15,16,17,19 พฤษภาคม 17.00-19.00 ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

<--break- />

ทำไมเราต้องมีรัฐสวัสดิการ ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจทฤษฎีว่าด้วยรัฐสวัสดิการ ทฤษฎีความมั่นคงของมนุษย์และตัวแบบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม รูปแบบใหม่ ร่วมฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยน 


เชิญพบกับการนำเสนอแนวคิดของนักศึกษาว่าด้วยรัฐสวัสดิการ- ในฐานะกรอบทฤษฎีที่สร้างความมั่นคงของมนุษย์ไปพร้อมกับความมั่นคงของรัฐ
ผ่านการนำเสนอตัวแบบต่างๆ บนฐานความเป็นไปได้ทาง ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์เชิงอำนาจในพื้นที่


วันที่ 15,16,17,19 พฤษภาคม 17.00-19.00 ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 17.00-19.00
นำเสนอโดย ณัฐนนท์ จันทร์ขวาง/รัชฎา น้าวแสง/ประสิตา สุขขำ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 17.00-18.00
ศศิกานต์ อุดมอาณุภาพสุข 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 17.00-19.00
รุ่งรวิน แสงสิงห์
ภานุพงษ์ พิบูลย์รัตนกิจ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 17.00-19.00
ชนิดา ติยะบุญชัย
วัชรากร อุตรัตน์
(ส่วนหนึ่งของวิชา "เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ-หลักสูตร ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)