แถลงข่าว "การยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นการทำลายระบบสาธารณสุขของไทยจริงหรือไม่"

Activity Date: 
Wed, 2017-05-17 13:00
วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม  2560 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม  ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ