สัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”

Activity Date: 
Wed, 2017-05-31 08:00

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

<--break- />

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights: AICHR) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Development Programme: UNDP) ได้ร่วมมือกันจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนให้มีการนำหลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจังในประเทศไทย 

ในการสัมมนาดังกล่าวได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถานำในหัวข้อ “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” รวมทั้งจะจัดให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ ในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคธุรกิจ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการสัมมนาด้วยเพื่อเป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมถึงความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ ต่อไป  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2143 0603