[25-26 พ.ค.]สัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

Activity Date: 
Thu, 2017-05-25 03:30

โครงการสัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.           ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.           กล่าวรายงานและแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมมนา โดย  นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๐๙.๑๐ –  ๐๙.๒๐ น.                 กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๐๙.๒๐ – ๑๐.๒๐ น.                  การอภิปราย เรื่อง  “กลไกสิทธิมนุษยชนเพื่อปกป้องสิทธิด้านแรงงานต่างด้าวและการต่อต้านค้ามนุษย์”   โดย นายพิทยา  จินาวัฒน์  อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  พ.ต.ท. คมวิชช์  พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ.ปทุมธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์        

๑๐.๒๐ – ๑๐. ๓๐ น.          รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.           การอภิปราย เรื่อง  “กลไกสิทธิมนุษยชนเพื่อปกป้องสิทธิด้านแรงงานต่างด้าวและการต่อต้านค้ามนุษย์” (ต่อ)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.           การอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน” โดย นายจำนงค์  ตรงเคารพ หัวหน้าฝ่ายคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  กรมการจัดหางาน นางสาวสุเพ็ญศรี  พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  นายสมพงค์  สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นายอัญญะรัฐ  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายเอกลักษณ์  หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้าน การค้ามนุษย์  มูลนิธิกระจกเงา       

ดำเนินการอภิปราย โดย  นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง    อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.           รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่

๑๕.๑๐ – ๑๗.๐๐น.            การอภิปรายกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม เรื่อง “แนวทางการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิทธิแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์”

กลุ่มที่ ๑ วิทยากรโดย นางสาวสุเพ็ญศรี  พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

กลุ่มที่ ๒ วิทยากรโดย นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

กลุ่มที่ ๓ วิทยากรโดย นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข   หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้าน การค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา                          

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.           รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.   การอภิปรายสรุปความคิดเห็นกลุ่มย่อย เรื่อง “แนวทางการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิทธิแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์”  โดย ผู้แทนจากกลุ่มที่ ๑  กลุ่มที่ ๒  และกลุ่มที่ ๓ ดำเนินการอภิปราย โดย นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง  อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ      

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.           สรุปแนวทางการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานสิทธิแรงงานต่างด้าวและการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างเครือข่ายกับ กสม. และกล่าวปิดการสัมมนา โดย  นายบุญเกื้อ  สมนึก  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ