[ม.เชียงใหม่] ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่

Activity Date: 
Mon, 2017-06-12 09:00

“ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่”
วันที่จันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 ย้ายสถานที่เป็นห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 8.00-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.45 น. ปาฐกถา ล้านนาในศตวรรษที่ 21 ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

9.45-10.15 น. "ตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับเชียงรุ่ง : การปริวรรต ตีความ และเปรียบเทียบ เครือข่ายพุทธศาสนาในเขตวัฒนธรรมล้านนา" รศ.สมหมาย เปรมจิตต์ และ ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 น. ท้าทายความคิดและวิธีวิทยา ด้านล้านนาคดี
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ / ชัยพงษ์ สำเนียง

11.30-12.30 น. เปิดพรมแดนความรู้ล้านนาคดีใหม่ : ศาสนาและความเชื่อ
พิสิษฏ์ นาสี / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

12.30-13.30 น. ทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น. เปิดพรมแดนความรู้ล้านนาคดีใหม่ : ศิลปะ วัฒนธรรมในสังคมล้านนา
ธนพงษ์ หมื่นแสน / สงกรานต์ สมจันทร์ /สุนทร ยอดคำ

14.30-16.00 น. De-centering Lanna History
สุวิภา จำปาวัลย์ / อำนวยวิทย์ ธิติบดินทร์ /ภูเดช แสนสา

16.00-17.00 น. ล้านนาคดีในทศวรรษหน้า
อ.ดร.ชยันต์ วรรธภูติ / ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง / อ.แสวง มาละแซม และ ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว