ปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2560 เรื่อง “ก้าวข้ามกับดักแห่งความดี”

Activity Date: 
Tue, 2017-07-25 13:00

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก พระไพศาล วิสาโล เป็นผู้แสดงปาฐกถาเรื่อง “ก้าวข้ามกับดักแห่งความดี” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉายชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<--break- />

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-218-6294 โทรสาร 02-218-6294, 02-218-6299

E-Mail: pec@chula.ac.th หรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/SoKsRn