งาน “ครบรอบ 72 ปี วันสันติภาพไทย”

Activity Date: 
Wed, 2017-08-16 08:30

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญร่วมงาน “ครบรอบ ๗๒ ปี วันสันติภาพไทย” วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ  สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์  กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

ภาคเช้า  ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.           -  ลงทะเบียน/รับหนังสือที่ระลึก

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.           -  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน

                                       -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

                                       -  พิธี “วางช่อดอกไม้-นกสันติภาพ” รำลึกถึงเสรีไทย และ ผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ ๒

                                          โดย ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                ๒. ตัวแทนทายาทเสรีไทย

                                                ๓. นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                               

                                                ๔. คณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๐   น.         -  นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรำลึกถึงเสรีไทย และความสำคัญของสันติภาพ

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.           -  ตัวแทนนักศึกษาชมรมศาสนาต่างๆ กล่าวรำลึกถึงวีรชนเสรีไทย  สงคราม อนาคต และสันติภาพโลก โดย    ประธานนักศึกษาจากชมรมศาสนาอิสลาม ประธานนักศึกษาจากชมรมศาสนาคริสต์  ประธานนักศึกษาจากชมรมศาสนาพุทธ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.           -  สุนทรพจน์ โดย ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทพมหานคร

๑๐.๑๕ – ๑๐.๒๕ น.          -  ประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ มอบหนังสือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ให้แก่ตัวแทนหอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร

๑๐.๒๕ – ๑๑.๐๐ น.          -  การแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พระบรมวงศานุวงศ์ กับขบวนการเสรีไทย” โดย  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร          

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Common Room  คณะนิติศาสตร์  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ญาณิกา เพชรโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (FACULTY OF  LIBERALS ART)

ภาคเย็น ณ ลานปรีดี พนมยงค์  กิจกรรมออกร้าน โชว์เคสของนักศึกษา รายได้ส่วนหนึ่งนำไปสมทบองค์กรช่วยเหลือ ผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                      ๐๘ ๐๘ ๒๕๖๐