สัมมนา “แนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย”

Event Date: 
Tuesday, 16 January, 2018 - 09:15

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) จากการสนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ศึกษาโครงการ“แนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย” เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดการสัมมนา “แนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย” ขึ้นในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561   เวลา 09.15 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค ถนนราชปรารถ กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.15 น. ลงทะเบียน

09.15 – 09.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร    นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย                

09.30 -10.10 น  ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยหลังเปิดเสรีประชาคมอาเซียน Ø ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ Ø ดร. นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการ  ทีดีอาร์ไอ

10.10 - 10.20 น. การลงทุนภาคเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน Ø ดร.เชษฐา อินทรวิทักษ์ นักวิชาการ  ทีดีอาร์ไอ

10.20 - 10.40 น.  ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายหลังเปิดเสรีประชาคมอาเซียน Ø ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร ทีดีอาร์ไอ

10.40 - 11.00 น. พักรับประทานชา-กาแฟ

11.00 - 12.00 น. การอภิปราย “แนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ  อาเซียน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย” อภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Ø ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Ø นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย Ø นางสาวพิมพ์ชนก  วอนขอพร  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.อำไพ  หรคุณารักษ์

12.00 – 12.30 น. ถาม-ตอบ / ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ : ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ระหว่างประสานงาน/ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์