เวทีนำเสนอบทความ "ตุลาการธิปไตย ศาล และรัฐประหาร"

Event Date: 
Sunday, 18 February, 2018 - 12:00
คนส. ร่วมกับ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ Dysfunctional Thailand ครั้งที่ 3 
เวทีนำเสนอบทความ

"ตุลาการธิปไตย ศาล และรัฐประหาร"

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ
12.00 น. – 12.30 น ลงทะเบียน

12.30 น. – 13.00 น. ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) และ เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ชี้แจงความเป็นมา

13.00 น. – 13.20 น. นำเสนอบทความ “การปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้ระบอบ คสช.” โดย อ.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

13.20 น. – 13.40 น. นำเสนอบทความ “Rule by Law กับการบังคับการตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล คสช. โดย อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.40 น.- 14.10 น. แลกเปลี่ยนความเห็น

14.10 น.- 14.30 น. นำเสนอบทความ “ศาลกับการยอมรับความเป็นรัฏฐาธิปัตย์และการตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” โดย อ.นิฐินี ทองแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14.30 น. – 14.50 น. นำเสนอบทความ “กลไกการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ระบอบ คสช.” โดย อ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ และอ.ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.50 น.- 15.20 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดย อ.จุฑาพร เอลิซาเบธ เกตุราทร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.20 น.- 15.40 น. นำเสนอบทความ “ศาลทหารในฐานะกลไกของเผด็จการทหารในประเทศไทย 
โดย นพพล อาชามาส ฝ่ายข้อมูล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

15.40 น.- 16.10 น. ภาพรวมศาลและรัฐประหาร (Court and Coup) รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16.10 น.- 16.40 น. แลกเปลี่ยนความเห็น และปิดงานเสวนา

 

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์