[เชียงใหม่] สะท้อนย้อนคิดสังคมศาสตร์ ศาสตร์สังคม ครั้งที่ 3 “ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา”

Event Date: 
Wednesday, 14 March, 2018 - 13:00

สถาบันวิจัยสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ชุด สะท้อนย้อนคิดสังคมศาสตร์ ศาสตร์สังคม ครั้งที่ 3 ตอน “ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา” วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

13.30-16.00 น. การนำเสนอ และอภิปราย ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา”

วิทยากรร่วมอภิปราย 

(1) ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(3) ผศ. ดร. วศิน  ปัญญาวุธตระกูล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(4)  ผศ. ดร. วสันต์  ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(5)  ผศ. ณัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการโดย ดร. สุวิภา  จำปาวัลย์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.00-16.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

ที่มาโปสเตอร์: กลุ่มลานยิ้ม