เข้าพบ รมว.คมนาคมเพื่อเข้ายื่น“คู่มือเผือก” คู่มือต้นแบบการอบรมพนักงานระบบขนส่งสาธารณะ

Event Date: 
Wednesday, 14 March, 2018 - 13:00

วันพรุ่งนี้ (พุธที่ 14 มีนาคม  ) องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัย เพื่อผู้หญิงเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อเข้ายื่น“คู่มือเผือก” คู่มือต้นแบบการอบรมพนักงานระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งทวงถามแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ   ในวันพุธที่14 มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 13:00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 ชั้น 4  กระทรวงคมนาคม

 

ภายหลังจากที่ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง Safe Cities for Women ซึ่งประกอบด้วย  องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่ายสลัมสี่ภาค ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง Safe Cities for Women เนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากลปี 2560 ภายใต้แคมเปญ “ถึงเวลาเผือก”  พร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยผลการวิจัยสถานการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2560 ในพุธที่ 14  21 พฤศจิกายน ของปีที่ผ่านมา  ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินแคมเปญมีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามามีส่วนร่วมพร้อมส่งเสียงเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศและการสร้างเมืองที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้หญิงอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม โดยได้มีข้อเสนอต่อหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงคมนาคมให้ป้องกันและหยุดปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะโดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับต่อสถานการณ์การคุกคามที่เกิดขึ้นและติดตั้งกล้องวงจรปิดและจัดหาเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลหากเกิดเหตุคุกคามขึ้น

ทั้งนี้องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงได้รวบรวมข้อเรียกร้องของประชาชนพร้อมทั้งจัดทำ “คู่มือเผือก” ซึ่งเป็นคู่มือต้นแบบการอบรมพนักงานระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ และได้นำไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งผลปรากฏว่าคู่มือดังกล่าวนี้สามารถใช้ระงับเหตุการคุกคามที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวนี้ได้

และสืบเนื่องจากช่วงเดือนมีนาคมนี้ถูกจัดให้เป็นวันสตรีสากล จึงเป็นโอกาสอันดีที่องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงจะเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอสภาพปัญหาสถานการณ์ของการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นบนระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งนำเสนอคู่มือต้นแบบในการฝึกอบรมให้พนักงานในระบบขนส่งมวลชนสามารถรับมือและช่วยเหลือหากเห็นการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับสตรีได้และการทวงถามถึงแนวโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   โดยการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมีขึ้นในวันพุธที่ 14มีนาคมเวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ กระทรวงคมนาคม  องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวในครั้งนี้  โดยภายในงานครั้งนี้สื่อมวลชนจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

●     การรายงานสถานการณ์การคุกคามทางเพศในระบบขนส่งสาธารณะตลอด 1 ปีที่ผ่านมา  และบอกเล่าเสียงสะท้อนของภาคประชาสังคมที่เสนอต่อกระทรวงคมนาคมให้แก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนำเสนอคู่มือต้นแบบในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ โดย คุณวราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ, คุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบายองค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย,คุณจรีย์ ศรีสวัสดิ์ ตัวแทนจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

●     การสาธิตการใช้คู่มือคู่มือต้นแบบในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะโดยพนักงานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

●     ร่วมรับฟังการบอกเล่าความรู้สึกของการถูกคุกคามพร้อมทั้งการเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นรูปธรรม

●     การนำตุ๊กตาเปปเปอร์มาเช่พลังเผือกแต่งเป็นตัวแทนผู้หญิงมอบแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทั้งเชิญรัฐมนตรีร่วมแกะสติ๊กเกอร์มือของผู้คุกคามออกจากตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่พลังเผือกเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

●     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือคู่มือพร้อมทั้งกล่าวต่อสื่อมวลชนและภาคีเครือข่าย

กำหนดการการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อเข้ายื่น“คู่มือเผือก” คู่มือต้นแบบการอบรมพนักงานระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งทวงถามแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ  

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 13:00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 ชั้น 4  กระทรวงคมนาคม

 

เวลา

กิจกรรม

12.00  – 12:30 น.

ภาคีเครือข่ายนัดหมายพร้อมกันที่หน้ากระทรวงคมนาคม

13.00 – 13.30 น.

เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทั้งกล่าวรายงานสถานการณ์การคุกคามทางเพศในระบบขนส่งสาธารณะตลอด 1 ปีที่ผ่านมา และบอกเล่าเสียงสะท้อนของภาคประชาสังคมที่เสนอต่อกระทรวงคมนาคมให้แก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนำเสนอคู่มือต้นแบบในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ โดย

 

●     คุณวราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

●     คุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบายองค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย

●     คุณจรีย์ ศรีสวัสดิ์ ตัวแทนจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

 

13.30 - 14.00

●     สาธิตการใช้คู่มือคู่มือต้นแบบในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะโดยพนักงานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 

●     ผู้ที่เคยถูกคุกคามทางเพศบอกเล่าความรู้สึกของการถูกคุกคามและข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแก้ไขปัญหารการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นรูปธรรม

 

●     ภาคีเครือข่ายร่วมกันนำการนำตุ๊กตาเปปเปอร์มาเช่พลังเผือกซึ่งเป็นตัวแทนผู้หญิงมอบแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทั้งเชิญรัฐมนตรีร่วมแกะสติ๊กเกอร์มือของผู้คุกคามออกจากตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่พลังเผือกเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

 

●     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือคู่มือพร้อมทั้งกล่าวต่อสื่อมวลชนและภาคีเครือข่าย

 

●     ตัวแทนภาคีเครือข่ายกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

 

 

 

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณแอร์โทร 080-970-7492