เวทีประชาชนกล่าวหา-ตรวจสอบการคอร์รัปชั่น "กรณีโกงอำนาจ" ของหน่วยงานรัฐ

Event Date: 
Wednesday, 14 March, 2018 - 10:00

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 

-กล่าวเปิดโดย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕ 

-นำเสนอรายงานการปฏิบัติการของประธานอนุกรรมการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรตรวจสอบ คตข. โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค 

-การตั้งข้อครหาการโกงในกระทรวงพลังงาน โดยนางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสุฒิสภา และนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

-ตอบข้อซักถามโดยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. 

จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕ และเครือข่ายประชาชน 
สอบถาม ๐๖๒-๙๙๔-๖๘๘๔

พื้นที่ประชาสัมพันธ์