กสม.: "ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

Event Date: 
Friday, 1 June, 2018 - 09:00

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการลงนามใน “ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในระดับชาติ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาดังกล่าว เพื่อสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) สำหรับในปีนี้ กสม. ยังคงทำหน้าที่กลไกกลางในการเชื่อมประสานความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดการขยายผลในทางปฏิบัติต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ  เรื่อง "การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามปฏิญญาความร่วมมือดังกล่าว