พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : รำลึกอดีตผู้นำแรงงาน การทอดผ้าป่าหารายได้

Event Date: 
Sunday, 17 June, 2018 - 08:30

ด้วย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลอดีตผู้นำแรงงานและปูชนียบุคคลด้านแรงงานผู้วายชนม์ ประจำปี 2561 รวมทั้งการทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์และการเสวนาวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

เพื่อ 

1.เป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และวางรากฐานให้แก่ขบวนการแรงงานไทย 

2.หารายได้บำรุงและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และ 

3.เพื่อทบทวนศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาของขบวนการแรงงาน

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรแรงงานต่างๆและนักวิชาการ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานต่อการ พัฒนาประเทศมาตั้งแต่อดีต รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของขบวนการแรงงานที่สร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายต่อสังคมไทย พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเริ่มเปิดบริการต่อสาธารณะมาตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2536 โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ซึ่งมีทั้งผู้ใช้แรงงาน นักสหภาพแรงงาน นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนมาท่องเที่ยวศึกษาโดยตลอด 

ดังนั้น เพื่อที่จะให้สถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของ แรงงานดำรงอยู่ได้ต่อไป มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจึงข อเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือองค์กรของท่านจัดกองผ้าป่าหรือรับบริจาคเงินทำบุญเพื่อทอด ผ้าป่าเพื่อบำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยหารายได้ สมทบทุนในการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ของแรงงานไทยแล้ว ยังถือได้ว่ามีส่วนร่วมสานต่อภารกิจทางประวัติศาสตร์ในการสืบทอดอุดมการณ์ด้านแรงงานอีกด้วย

มูลนิธิฯหวังว่าท่านจะให้การสนับสนุนเพื่อให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่ผู้ใช้แรงงานร่วมกันสร้างขึ้นมา สามารถดำรงอยู่เพื่อบอกเล่าคุณค่าของแรงงานต่อสังคมได้ต่อไป จึงขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

พื้นที่ประชาสัมพันธ์