(ร่าง) เสวนาวิชาการ "วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ประเทศไทยควรเข้าร่วมเป็นภาคีหรือไม่"

Event Date: 
Tuesday, 12 June, 2018 - 09:00

จัดที่โรงแรมเดอะ สุโกศล มีเวทีวิเคราะห์จากนั้นจะเป็นการแถลงข่าวจุดยืนภาคประชาชน

8.30 - 9.00 น. กล่าวเปิดการเสวนา โดย นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานศูนย์วิจัยและควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล

9.00 - 11.00 น. เสวนา "วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ประเทศไทยควรเข้าร่วมเป็นภาคีหรือไม่"

ผู้ร่วมอภิปราย
1. ดร.อาชนันท์ เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร.ชุติมา อรรคลีพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
3. ไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์วิจัยและควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
4. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
5. เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักวิจัย กพย.

11.00 - 11.30 น. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถามตอบ

11.30 - 12.00 น. แถลงข่าวจุดยืนภาคประชาสังคมต่อ CPTPP ต้องเปิดให้การตัดสินใจเป็นเรื่องของประชาชนและรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

จัดโดย ศูนย์วิจัยและควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)