งานวิจัยเชิงนโยบาย “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

Event Date: 
Thursday, 14 June, 2018 - 13:00

กำหนดการโครงการสัมมนาเผยแพร่ (TRF Forum)

งานวิจัยเชิงนโยบายภายใต้การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง”                           

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.45 น.

ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

--------------------------------------------

เวลา                กำหนดการ

12.30 - 13.00 น.       แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13.00 - 13.15 น.       กล่าวเปิดการประชุม

โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

13.15 - 13.45 น.       สัมมนาในหัวข้อ “แนวคิดการคัดเลือกและผลักดันอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง”

โดย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

13.45 - 14.15 น.       สัมมนาในหัวข้อ “ความสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อการผลักดันเศรษฐกิจไทย แนวคิดในการคัดเลือกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป้าหมาย”

                        โดย ผศ.ดร.พงษ์ธร วราศัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.15 - 14.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00 น.       สัมมนาในหัวข้อ “การจัดทำแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”

โดย ดร.วรินธร สงคศิริ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการ

และใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร 

16.00 – 16.30 น.       ถาม – ตอบ

16.30 – 16.45 น.       กล่าวปิดการประชุม

                        โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

                        ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์