ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ การอภิปรายประเด็นจากหนังสือของ วีระ สมบูรณ์

Event Date: 
Thursday, 21 June, 2018 - 13:00

          

เสวนาวิชาการภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
“ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และ การอภิปรายประเด็นจากหนังสือของ วีระ สมบูรณ์”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์, อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

13.00 น. – 13.30 น.             ลงทะเบียน

13.30 น. - 13.45 น.                 กล่าวเปิดงาน

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.45 น.- 16.00 น.                ผู้ร่วมเสวนา

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา อดีตอาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจำกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ดร.กษิร ชีพเป็นสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย