Direk Talk : ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย

Event Date: 
Thursday, 21 June, 2018 - 08:30

Direk Talk : ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย ปาฐกถาโดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เรื่อง “ปริศนาความเหลื่อมล้ำ” วันพฤหัสที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 8.30 - 17.00 น. ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

#Panel1 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 

เรื่อง “การกำกับดูแลด้านความมั่นคง (รูปแบบผสม) และการเจรจาสันติภาพ: ปตานี (ไทย), มินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และนากาแลนด์ (อินเดีย)” โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ

เรื่อง “สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง: ตัวแสดงภายนอก ในเส้นทางการปฏิรูปของเมียนมา (2008-2015)” โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร

เรื่อง “ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการเมืองฝ่ายก้าวหน้าในอังกฤษ:กรณีศึกษาพรรคเลเบอร์ภายใต้การนำของเจเรมี คอร์บิน” 
โดย : อาจารย์ ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล

ดำเนินรายการโดย : อาจารย์ วิโรจน์ อาลี

#Panel2 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

เรื่อง “กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน”
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

เรื่อง “การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบาย ประชารัฐ : ศึกษากรณี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

เรื่อง “การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางโดยใช้ วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ” โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

#Panel3 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

เรื่อง “การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอลในฐานะตัวแสดงใหมjในการเมืองท้องถิ่นไทย” โดย : อาจารย์ชาลินี สนพลาย

เรื่อง “อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน: ข้อวิจารณ์และสังเคราะห์
บางประการ” โดย : ศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ

ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์