สัมมนาวิชาการ “รำลึก 140 ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย”

Event Date: 
Thursday, 19 July, 2018 - 08:30

กำหนดการสัมมนาวิชาการ “รำลึก 140 ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย”

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
09.00 – 10.00 น. ปาฐกถานำ “มุมมองมานุษยวิทยา และประวัติศาสตร์: พัฒนาการความรู้ ความคิดว่าด้วยการศึกษาเรื่องครูบาศรีวิชัย”
โดย Prof. Dr. Katherine Bowie

10.00 - 10.15 น. เปิดอภิปรายซักถาม

10.15 – 12.00 น. “มรดกทางวัฒนธรรมและการเมืองของกรณีครูบาศรีวิชัย: ครูบาศรีวิชัยศึกษาและท้องถิ่นศึกษา”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
คุณนเรนทร์ ปัญญาภู
อาจารย์แสวง มาละแซม ผู้ดำเนินรายการ

เปิดอภิปรายซักถาม

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. “คติ ความเชื่อ “ครูบา” ในสังคมโลกาภิวัตน์”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
ดร.พิสิษฏ์ นาสี
คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว
ดร.สุวิภา จำปาวัลย์ ผู้ดำเนินรายการ

14.30 - 14.15 น. เปิดอภิปรายซักถาม

14.45 - 16.15 น. สะท้อนย้อนคิดครูบาศรีวิชัยกับพุทธศาสนาแบบล้านนา (Lan Na Buddhism) จากอดีตถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยาฯ มช.

พระประกอบบุญ สิริญาโณ วัดมหาวัน จ.ลำพูน

ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว

ลงทะเบียนและติดตามข่าวสารที่ https://www.facebook.com/khrubasrivichai/

พื้นที่ประชาสัมพันธ์