ปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2561

Event Date: 
Wednesday, 18 July, 2018 - 13:00
ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชมัยภร แสงกระจ่าง (บางคมบาง) เป็นผู้แสดงปาฐกถา เรื่อง “สัมพันธภาพระหว่างประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาจากนวนิยายไทยร่วมสมัยหลัง พ.ศ.2475”
 
ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สนใจติดต่อ โทร 02-218-6294 E-Mail: pec@chula.ac.th

พื้นที่ประชาสัมพันธ์