แถลงข่าว “น้ำท่วม-น้ำแล้ง-น้ำขาด รับมืออย่างไร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี”

Event Date: 
Tuesday, 3 July, 2018 - 13:00

ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์  สนามเป้า  กรุงเทพฯ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าว “น้ำท่วม-น้ำแล้ง-น้ำขาด รับมืออย่างไร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำที่ผ่านมา และแนวทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยจากนี้ไปภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ  อาทิ  แนวโน้มสถานการณ์น้ำของไทย  และการรับมือน้ำท่วม –น้ำแล้ง-น้ำขาด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี  โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  สถานการณ์น้ำที่ผ่านมา , น้ำกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , ความมั่นคงด้านน้ำกับการใช้ข้อมูล และแผนที่นำทางการวิจัยการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะนักวิจัย จากภาควิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์