แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนอนาคต” (School of Tomorrow) - ประสบการณ์ความรู้แนวใหม่ เพื่อร่วมปลูกอนาคตสังคมไทย

Event Date: 
Thursday, 5 July, 2018 - 13:30

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนอนาคต” (School of Tomorrow) - ประสบการณ์ความรู้แนวใหม่ เพื่อร่วมปลูกอนาคตสังคมไทย ปีที่ 1 “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

:: กำหนดการ :: 

13.30 น. ลงทะเบียน

14.00 น. แถลงข่าวเปิดตัว “โรงเรียนอนาคต” นำโดย 

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สตีเน่อ คลัพเพอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย

รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ.

ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด และบรรณาธิการบริหาร The101.world 

15.00 น. ตอบคำถามสื่อมวลชน 

...............

:: รู้จักโรงเรียนอนาคต :: 

“โรงเรียนอนาคต” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด 

"โรงเรียนอนาคต" มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” โดยมุ่งเน้นฝึกฝนทั้งความรู้ (content) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะ (character) ของนักเรียน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อร่วมสร้างอนาคตสังคมไทยให้ดีขึ้น ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งวงแลกเปลี่ยนถกเถียง วงปฏิบัติการ วงสนทนา วงเสวนา วงเดินทาง และวงระดมสมอง

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมหาวิทยาลัยปีที่ 4 (อายุ 17-23 ปี) ที่มีความคิด และผลงานโดดเด่นจากสาขาวิชาต่างๆ อย่างหลากหลาย จำนวนประมาณ 32 คน

รูปแบบหลัก คือการใช้ชีวิตและเรียนรู้ร่วมกัน 2 สัปดาห์เต็ม โดยมีวิทยากรชั้นนำจากวงการต่างๆ เกือบ 50 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มทุกวัน มีวิทยากรกระบวนการมืออาชีพช่วยอำนวยการเรียนรู้ตลอดโครงการ มีการนำเสนอผลงานกลุ่มในวันสุดท้าย และทำผลงานเดี่ยวที่ต้องหลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน โดยจะจัดแสดงผลงานทั้งหมดต่อสาธารณะต่อไป

เปิดโรงเรียนระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

:: วิทยากร :: 

กตัญญู สว่างศรี | กิตติชัย งามชัยพิสิฐ | เกรียงไกร วชิรธรรมพร | จันจิรา สมบัติพูนศิริ | ชุมาพร แต่งเกลี้ยง | ฐิตินบ โกมลนิมิ | ณฐพล บุญประกอบ | ธวัช มณีผ่อง | ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ | ธานี ชัยวัฒน์ | ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ | นำชัย ชีววิวรรธน์ | บรรยง พงษ์พานิช | ปกป้อง จันวิทย์ | ประจักษ์ ก้องกีรติ | พฤหัส พหลกุลบุตร | พัทน์ ภัทรนุธาพร | พิภพ อุดร | ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง | วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ | วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ | วีรพร นิติประภา | ศิริพร ฉายเพ็ชร | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | สมบัติ บุญงามอนงค์ | สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | สฤณี อาชวานันทกุล | สุทธิกร กิ่งแก้ว | ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา | อธิภัทร มุทิตาเจริญ | อภิชาต สถิตนิรามัย | อาร์ม ตั้งนิรันดร | Stine Klapper | B-floor | Eyedropper Fill | ฯลฯ |

...............

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : กัปตัน จึงธีรพานิช (ผู้ประสานงานโครงการ)

อีเมลโครงการ schooloftomorrow.th@gmail.com

พื้นที่ประชาสัมพันธ์