WAY dialogue: ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด

Event Date: 
Wednesday, 11 July, 2018 - 13:00

WAY Dialogue ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา ‘ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด’ 11 กรกฎาคม 2561 ห้องอเนกประสงค์ 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

13.00 น. ลงทะเบียน

13.30 น. ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. กล่าวเปิดงาน

13.45 น.  นำเสนอการศึกษา ‘ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม’ โดย สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.15 น.  เสวนา ‘เราเห็นอะไรในกระบวนการยุติธรรม’
- พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร คอลัมนิสต์ ผู้เขียนหนังสือ วิกฤติตำรวจและงานสอบสวน จุดดับกระบวนการยุติธรรม
- สุรชัย ตรงงาม ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
- น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี
ดำเนินรายการโดย จักรชัย โฉมทองดี 

15.15 น.  นโยบายพรรคการเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม  ตัวแทนพรรคเกรียน ตัวแทนพรรคสามัญชน ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ *ตัวแทนพรรคเพื่อไทย *ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ *ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย

หมายเหตุ 
*อยู่ระหว่างการประสานงาน
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์