เวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....

Event Date: 
Monday, 9 July, 2018 - 09:00

เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยเร่งด่วน ตามาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง เมย์แฟร์ บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐  น.      ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.       กล่าวรายงานโดย นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์  รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น.       เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ต่อร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ฉบับ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน โดย  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการ   ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.       สร้างความเข้าใจเจตนารมณ์และสาระสำคัญ ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการ ทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.... โดย  นายคำนูญ สิทธิสมาน   กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน นายวิชญะ เครืองาม     กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.      ตอบข้อซักถาม

๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.      รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.       เวทีรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มย่อยที่ ๑            ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น ๑๑    วิทยากร โดย นางสาวอารีวรรณ จตุทอง

กลุ่มย่อยที่ ๒            ห้อง Jubilee Ballroom B ชั้น ๑๑ วิทยากร โดย  นางสาวปัทมา สูปกำปัง

กลุ่มย่อยที่ ๓           ห้อง The Mulberry room A ชั้น ๑๐ วิทยากร โดย  นายจาตุรันต์ บุญเบญจรัตน์

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.    เวทีรับฟังความคิดเห็น ช่วงบ่าย (ต่อ)                                            

๑๕.๐๐ น.                 ปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

--------------------------------------------------

         หมายเหตุ  :    พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๔๕ น. / ช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ น.

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์