ประชุมวิชาการ “เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด”

Event Date: 
Friday, 24 August, 2018 - 08:30 to Saturday, 25 August, 2018 - 16:30
 
ประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1
หัวข้อ “เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด”
Thailand’1st Annual Conference on Anthropology and Sociology: Connectivity, Crossing, and Encounters at the Nexuses
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)
 
 

ประกาศรายชื่อและห้องนำเสนอ

01  วัฒนธรรมการออกแบบ การออกแบบวัฒนธรรม
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
1 งานช่างยุคกระฎุมพีอุปถัมภ์: การสร้างสรรค์และสืบทอดงานช่างไม้ภายใต้บริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี ชนัญญ์ เมฆหมอก
2 “สติ๊กเกอร์ซิ่ง” กับความสร้างสรรค์และงานออกแบบบนท้องถนนไทย สรัช สินธุประมา
3 จินตกรรม “ทะเลใต้”: ภาพภูมิทัศน์ท้องถิ่นจากศิลปินกลุ่มหนานหยางรุ่นบุกเบิก กษมาพร แสงสุระธรรม
4 Understanding an Urban Development through a Concept of Design Anthropology: A Case of Phuket Smart City จักรพันธ์  เชาว์ปรีชา 
02  ละครกับการสร้างพื้นที่ทางสังคม
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย ภาสกร  อินทุมาร
1 บ้านตายาย: การสร้างความเป็นพื้นที่ ทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาแบบ “ไทยๆ” ในละครจักรๆวงศ์ๆ อิทธิเดช พระเพ็ชร
2 บทบาทของละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสในกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์
3 ปฏิบัติการละครล่องหน (Invisible Theatre) : โลกสัจนิยมของทุนที่ (ถูกทำให้) แตกสลายกลางโบกี้รถไฟฟ้า วิปัศยา  อยู่พูล
4 แปลความข้ามจักรวาลความรู้ : มองนาฏยประดิษฐ์เป็นนโยบายการพัฒนา วริศ ลิขิตอนุสรณ์ 
03  ดนตรี กีฬา ตัวตน
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  ชาญ พนารัตน์
1 “Smells Like Thai Spirit”: Meanings of Grunge in Contemporary Thai Society. Chaiyaporn  Singdee
2 ซิตี้รัน: การแสดงตัวตนผ่านพื้นที่ ความไร้ระเบียบ และการบริโภคของชนชั้นกลาง ปุรินทร์ นาคสิงห์
3 การสถาปนาอำนาจนำของดนตรีแจ๊สในสังคมไทย กุลธีร์ บรรจุแก้ว
4 โลกฟุตบอลไทยประกอบขึ้นมาจากทั้งฟุตบอลและสิ่งที่ไม่ใช่ฟุตบอล: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาและผู้ค้ารายย่อยบริเวณสนามฟุตบอลไทย อาจินต์ ทองอยู่คง
04  อารมณ์กับปรากฏการณ์วิทยาสังคม
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
1 รากเหง้าวิวัฒนาการของพฤติกรรมการเสียสละ สุดคนึง บูรณรัชดา
2 ดนตรีบำบัดกับคติจักรวาล ในแนวคิดของโบอิเธียส รตี  แปงน้อย
3 กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์ทุนนิยมในการ์ตูนตลกรายสัปดาห์  Linguistic   Strategies  Conveying   Ideologies of capitalism   in  Weekly  Gag-Cartoon  Magazines สุพรรษา ภักตรนิกร
4 อารมณ์ในขบวนการเคลื่อนไหวศึกษา : จากฝูงชนบ้าคลั่งสู่ผู้มีเหตุผล  อุเชนทร์  เชียงเสน
05  สุสาน ศาลเจ้า และพระพุทธรูป
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย พิเชฐ  สายพันธ์
1 พระแก้วผลึกหมอก : สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์กับพลวัติชาติพันธุ์ของความเป็น “ข่าพระแก้ว” เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
2 ศาลปะกำคชสารกับความเชื่อของชาวไทยกูย  ยโสธารา  ศิริภาประภากร 
3 บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา คมลักษณ์ ไชยยะ
4 งานสังสรรค์หน้าสุสาน: สายสัมพันธ์ครอบครัวในสังคมจอร์เจียปัจจุบัน พิชามญชุ์  ทิพยพัฒนกุล
06  สุนทรียแห่ง/และวัตถุสภาวะ
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย อาจินต์ ทองอยู่คง
1 สร้าง-วาง-ดื่ม: บททดลองเสนอว่าด้วยความแตกต่างระหว่างจริตของการกินไวน์ในยุโรปและไทย ภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร
2 น้ำหอม Niche กับความแตกต่างทางสังคม นพปฎล บรรณมาศ
3 BNK48 ฟีเวอร์ ปรากฏการณ์ที่เปิดพื้นที่ทางสังคมให้แก่ โอตะคุ: บททดลองเสนอว่าด้วยประวัติศาสตร์ ของคนชายขอบทางวัฒนธรรมในสังคมไทยร่วมสมัย โดม ไกรปกรณ์
07  ชาติพันธุ์หลากมิติ
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย โสวัตรี ณ ถลาง
1 ฮกจิวข้ามแดน: ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาวจีนฮกจิวในภาคใต้ของ ประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนชาวจีนฮกจิว อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปิยชาติ  สึงตี
2 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมมลายูสตูลผ่านวิถีชุมชนเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล ธัญญาภรณ์ จันทรเวช
ไพลิน กล้าจริง
3 ข้ามวิถี“ไทคัว” : ข้ามมนุษย์ ณ จุดตัดแห่งความสัมพันธ์เชิงอำนาจในพื้นที่ชุ่มน้ำโลก/Cross –Way of Life’s Tai Khuaw : The interaction of Power Relations in wetland of International Importance แก้วตา จันทรานุสรณ์
4 บาติกยอกยาการ์ตากับประกอบสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซียในยุคปฏิรูป ชนกมลย์ คงยก
08  มรดกวัฒนธรรมกับการเรียนรู้
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
1 The schoolbook “Letters from Sri Moh Vijaya” : Communication through the language  and the meaning in order to connect “the Lanna world” with “the Western world” แบบเรียน “หนังสือฝากสีโหม้" : การสื่อสารผ่านภาษาและความหมาย เชื่อม “โลกล้านนา” มาพบ “โลกสากล”  Kamoldhorn
กมลธร
Palanandana
ปาละนันทน์
2 ลอดกลางพื้นที่รัฐ : ประสบการณ์จากพ่อบ้าน homeschool ผไท วงศ์อนุตรโรจน์
3 สมรรถนะวัฒนธรรม-ทำ-ทำไม บุษบงก์ วิเศษพลชัย
4 ปฏิบัติการระดมทุนในพิพิธภัณฑ์ ปฏิบัติการของคนดีในพื้นที่ทางเลือกของสังคม ธีรวรรณ มิ่งบัวหลวง
09  การเมืองของคนสามัญ รัฐ และชนชั้นนำ
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย จามะรี เชียงทอง
1 ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์จังหวัดตรังผ่านภาพตัวแทนห้าสินค้าทางวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่   พิไลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ
2 ปัญหาของคำว่าชาวนา การศึกษาชาวนาและหลังชาวนาศึกษาในโลกสมัยใหม่ คมสัน พรมรินทร์
3 พื้นที่ยุทธศาสตร์ การชิงไหวชิงพริบ และกฎเกณฑ์ตามอําเภอใจ: อํานาจของชนชั้นนําในการ ควบคุมกิจกรรมข้ามพรมแดนไทยและรัฐฉาน ประเทศพม่า บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
4 การเลือกตั้งในฐานะธรรมนูญชนบท : การกำหนดสถานะของผู้กระทำการในการต่อรองอัตลักษณ์ (Voting as rural constitution: situating agency in the politics of negotiating Identity) ชัยพงษ์ สำเนียง
10  ความเป็นชายและเควียร์ข้ามถิ่น
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  ปุรินท์ นาคสิงห์
1 เควียร์แบบโลกาเทศาภิวัตน์ กรณีศึกษาไทยและญี่ปุ่น นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล
2 ‘ไทบ้านเดอะซีรีส์’: ผู้บ่าวไทบ้าน และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน สุเมธ รักษ์จันทร์
3 ความเป็นชาย(บนร่าง)ที่ร่ายรำ: ลักษณะความเป็นชายที่(ถูกทำให้)ปรากฎผ่านการร่ายรำระบำชวา ศุภกิตด์ โตประเสริฐ
11  ผู้หญิงกับการข้ามเพศภาวะ
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  สุชาดา ทวีสิทธิ์
1 เพศพาณิชย์ข้ามพรมแดนและปฏิบัติการเชิงอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงลาว มลิวัลย์  เสนาวงษ์
2 มุ่งข้ามพ้นเพศภาวะ: การทำความเข้าใจมุมมองร่วมต่อเพศภาวะของภิกษุณีไทย คัคณางค์ ยาวะประภาษ
3 Women Crossing the boundaries: An exploration the coming out of the closet  of midlife women Panapa  Chintaradeja
12  สังคมวิทยาของสิทธิมนุษยชน
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  อนุสรณ์  อุณโณ
1 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของฝ่ายขวาไทยจากช่วงเวลา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  รวินทร์ คำโพธิ์ทอง
2 รายงานข่าวการจับกุมอาวุธ กับการทำให้พื้นที่การเมืองเป็นประเด็นความมั่นคง WARISA INTARATANA
3 ‘เจ้าหญิงแห่งสิทธิมนุษยชน’: บทสำรวจการเมืองเรื่องที่มาและการเมืองเรื่องความหมายของสิทธิมนุษยชนใน ‘วัฒนธรรมสิทธิผสานถิ่น’ ของไทย ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง
4 ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิเรื่องที่พักอาศัยของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
 รีนา  ต๊ะดี
13  เศรษฐศาสตร์การเมืองและเพศภาวะของสิ่งแวดล้อม
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  กนกวรรณ มะโนรมย์
1 “ผู้กระทำการ” ในเสรีนิยมใหม่: ศึกษากรณีเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร ปวีณา  ล้อนันทกุล
2 Running the rule over measurement length, an actant that tries to hide: negotiation and incoherences of knowledge and practices in risk regulation Dolruedee Kramnaimuang King
3 การเมืองเรื่องหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ อุบลวรรณ ชัยมงคล
4 ผู้หญิงในลุ่มน้ำมูลตอนกลางกับพลวัตความรู้ประมงพื้นบ้าน วรรณภา วงษ์พินิจ
14  จุลชีวะและชีวิตคน
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  จักรกริช  สังขมณี
1 คุก ขังคน(จน)  ขังโรค : โรคติดเชื้อที่ถูกละเลยในเรือนจำ รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด
2 ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อช่วยยื้อชีวิต กรณีศึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วรเชษฐ เขียวจันทร์ 
3 ชีวิตของแบคทีเรีย : มานุษยวิทยาศึกษายา และการดูแลบริบาลผู้ป่วยวัณโรคยุคสังคมหลังอุตสาหกรรม  สุมนมาลย์ สิงหะ
15  ภูติและสัตว์หลากสภาวะ
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  จันทนี  เจริญศรี
1 โปเกมอน โก : ปํญญาประดิษฐ์  ความเป็น Trainer  และปฏิสัมพันธ์ข้ามสายพันธุ์   ปกรณ์ คงสวัสดิ์
2 ผีปากมูน: จากเรื่องเล่าสู่วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรม พงษ์เทพ บุญกล้า
3 ผูกญาติกับผี: การวิเคราะห์ภาวะวิทยาแนวใหม่ในการรักษาโรคแบบทรงเจ้าเข้าผี  วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
16  มานุษยวิทยาธรรมชาติ 
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  บัณฑิต ไกรวิจิตร
1 สินค้าปลาน้ำจืดบ้างกงแห่งจังหวัดสุโขทัยกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศสังคม : มุมมองเชิงภูมิศาสตร์มนุษย์ เครือข่ายผู้กระทำ และโลกพันธุ์ทาง  รัตนาภรณ์  พุ่มน้อย
   ชยา วรรธนะภูติ
2 Caring for Stray Animals in Thailand: Veterinary Medicine, Buddhism and the Problem of ‘Unowned’ Bodies Lila Warawutsunthon
3 ระบอบความรู้แบบอาณานิคมกับการสำรวจ "พรรณพืชและพรรณสัตว์" ในซาราวัก ณภัค เสรีรักษ์
17  มานุษยวิทยาภัยพิบัติ
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  สายพิณ ศุพุทธมงคล
1 ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ จังหวัดอะเจห์ ประเทศอินโดนีเซีย และจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย อลิสา  หะสาเมาะ
2 เมื่อสายน้ำยากจะไหลไป ชีวิตและการเดินทางของน้ำในกรุงเทพฯ รพีพรรณ เจริญวงศ์
3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศีลธรรมของลมฟ้าอากาศ:บทเรียนจากเกษตรกรจังหวัดน่าน ในโลกที่ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างนภา พสุธา กายา  ชยา วรรธนะภูติ
18  ชุมชนและการเคลื่อนย้าย: บ้าน วัด ยานยนต์
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย นิติ ภวัครพันธุ์
1 วัดสวนแก้ว: พุทธศาสนา ซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ และวิถีบริโภคของคนในเมืองใหญ่ บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ
2 วัฒนธรรมรถกระบะ: มายาคติของการบริโภคกับความเสี่ยง สู่ปฏิบัติการต่อรองบนท้องถนน ฐิติไท วงษ์พัฒน์
3 บ้านแห่งอนาคต: กรณีศึกษาการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีในพื้นที่อยู่อาศัยภายในครอบครัวในประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ โปแลนด์ มัธวรรณศ์ สุจริตธนารักษ์
ปริญญาตรี
19  เรียนรู้ข้ามศาสตร์
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย ปณิธี บราวน์
1 ณ จุดตัดสากลความชอบธรรมในการเข้าสู่สงครามของปรัชญาตะวันตกกับการตีเมืองจันทบูรของพระเจ้าตากสิน กฤติน ลิขิตปริญญา
2 เมื่อนักสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์เริ่ม “ข้ามศาสตร์” แล้วนักวิทยาศาสตร์ล่ะ? จะทำอย่างไร? สิกขา สองคำชุม
3 บาริสต้า (หญิง): ชีวิตการทำงาน และเพศภาวะ วีรภัทร  เคนบุบผา
4 กีฬาเพาะกายกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน  สิทธา  พสุทันท์ 
20  จากหอคอยงาช้างสู่สาธารณะ
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  ศิริจิต สุนันต๊ะ
1 “บ้าน” หรือ “คุก” ผ่านมุมมองคนไร้บ้าน กรณีศึกษา แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จักรกฤษณ์ พูนไพโรจน์
2 การปรับตัวเพื่อการดำรงชีพ ภายใต้นโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของรัฐ กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านร่มเกล้า ในอุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ภาณุพงศ์  ศรีวิเศษ
3 พระบารมีมากล้นพ้นรำพัน  : พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานราชภักดิ์กับปฏิบัติการซ่อมสร้างความทรงจำร่วมท่ามกลางวิกฤตศรัทธา ประพันธ์ แจ้งกิจชัย
21  ความรู้ข้ามพื้นที่และกลุ่มชน
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  ณรงค์ อาจสมิติ
1 "นิกอบ" การแต่งกายทางศาสนากับการถูกกีดกันในสังคม (ไม่) หลากหลายทางวัฒนธรรม สุริยาณี  มะราเซะ
นัสซอรี บิสลิมิน
อาตีซะห์ วาแมง
2 สัญญะวัฒนธรรมวัตถุผ่านแว่นของวัฒนธรรมมลายู ศิริกรณ์  โสภา
3 โอรังอัสลี : วันนี้...ที่ไม่เหมือนเดิม  อาตีซะห์ วาแมง
สุริยาณี  มะราเซะ
นูรีซัน เจ๊ะเลาะ
นูซีลา มะเซ็ง
นัสซอรี บิสลิมิน
Panel
22  คน/ช้าง/การเดินทาง และชีวิตเร่ร่อนในโลกสมัยใหม่
อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ  ผู้ประสานงาน
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์      
1 เครือข่ายควาญช้างข้ามพื้นที่/ข้ามวัฒนธรรม สมหมาย ชินนาค
2 ผู้หญิงกับอาชีพควาญช้างในพื้นที่ข้ามวัฒนธรรม เสาวรีย์ ชัยวรรณ
3 ควาญช้างกับมานุษยวิทยาว่าด้วยชีวิตเร่ร่อนในโลกสมัยใหม่ วสันต์ ปัญญาแก้ว
23  สุ (ก) ข กันเถอะเรา: ความชอบธรรมและการธำรงอำนาจของ คสช
ชลิตา บัณฑุวงศ์ ผู้ประสานงาน
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  ธนพร ศรียากูล    
1 “ถ้าไม่ใช่รัฐบาลทหาร คงแก้เรื่องนี้ไม่สำเร็จ”: คสช. กับการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ชลิตา บัณฑุวงศ์
2 ความสุขและการผลิตซ้ำความไม่เท่าเทียมในสังคมไทย สามชาย ศรีสันต์
3 การแสดงออก (performance) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับภาพลักษณ์ของการเป็นนายกรัฐมนตรี ภาสกร อินทุมาร
24  การขัดขืน ต่อรอง ต่อต้านและปรับตัวในสังคมไทยร่วมสมัย
ธันยวัฒน์  คำปา ผู้ประสานงาน
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย พัชรินทร์  สิรสุนทร    
1 แรงงานข้ามชาติ: ยอมจำนน จนคุ้นชิน ในถิ่นไทย พตท. ดร.บันดาล บัวแดง
2 การต่อต้านขัดขืนอำนาจรัฐ: กรณีศึกษา การรวมตัวของชาวไร่อ้อย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2559 นางสาวสันทราย วงษ์สุวรรณ
อุราลักษณ์  ขวัญล้อม
3 แฟชั่น โบฮิเมียน: การขัดขืนบนเรือนร่าง นางสาวพิมพ์วิภา คำนาค
4 การหายไปจากพื้นที่: การปรับตัวและขัดขืนในระดับชีวิตประจำวันของผู้ค้าเร่ในเขตเมืองพิษณุโลก นายธันยวัฒน์ คำปา
25  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมกับการพัฒนา  ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง
ธนพัชญ์  จันทร์ดิษวงษ์ ผู้ประสานงาน
1 การศึกษาประชาสังคมในสังคมไทย และพลวัตของ “ประชาคม” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  และชุมชนตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี Noriyuki Suzuki
2 แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจญ กิ่งมิ่งแฮ
3 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในพื้นที่ขัดแย้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย ธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์
4 Civil Society กับการพัฒนาของสปป.ลาว Phonemany Vongxay
26  การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ คน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน
กีรติพร  จูตะวิริยะ ผู้ประสานงาน
 ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย  ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี     
1 รูปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โสภิณ จิระเกียรติกุล
2 การเคลื่อนไหลของผู้ใช้บริการสุขภาพข้ามแดนชาวลาวในบริบทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กีรติพร จูตะวิริยะ
3 การเดินทางและท่องเที่ยวข้ามแดน: ความเข้มข้นของการเคลื่อนย้ายภายใต้การกลายเป็นพื้นที่พิเศษของชายแดน รักชนก ชำนาญมาก
4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดตาก จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
27  เมื่อตาสบตา: ปรากฏการณ์นิยมของการละครของผู้ถูกกดขี่
ทรงสิริ พุทธงชัย ผู้ประสานงาน
ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย ทรงสิริ  พุทธงชัย    
1 คน ไร้ (บ้าน) : การสร้างตัวตนใหม่ในสังคมไทย จิตรลดา เผือกกันศรี
2 Eye don’t Lie - สายตาที่ไม่น่ามอง นทนะ เนาวพันธ์
3 คนไร้บ้านกับกระบวนเข้าสู่ระบบในสังคมไทยที่นำไปสู่ความเป็นอื่น จิณณวัฒน์ วงษ์ประคอง
Roundtable
R 1 อุทิศครู พัทยา สายหู    
นฤมล อรุโณทัย  ผู้ประสานงาน    
1 อมรา พงศาพิชญ์     
2 สาวิตรี สุวรรณสถิตย์     
3 สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล    
4 นฤมล อรุโณทัย    
R 2  อุทิศครู สุเทพ สุนทรเภสัช
วสันต์ ปัญญาแก้ว ผู้ประสานงาน    
1 นิติ ภวัควพันธ์     
2 วสันต์ ปัญญาแก้ว    
3 วัฒนา สุกัณศีล    
4 สุชาติ เศรษฐมาลินี    
5 ชยันต์ วรรธนภูติ    
6 ปรานี วงษ์เทศ    
R 3  อุทิศครู ฉลาดชาย รมิตานนท์
ผี ป่าชุมชน และสตรีศึกษา : เวทีเสวนาเพื่อระลึกถึงอาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์
อริยา เศวตามร์  ผู้ประสานงาน
1 อานันท์ กาญจนพันธ์    
2 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี    
3 สุชาดา ทวีสิทธิ์    
4 อรัญญา ศิริผล    
5 ไพบูลย์ เพ็งสุวรรณ    
R 4 จริยธรรมการวิจัยในคน
สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA) ผู้ประสานงาน
1 จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง    
2 สายพิณ ศุพุทธมงคล    
R 5   Future Collaboration between Thai Sociologists and Australia Sociologists
Alisa Hasamoh: coordinator 
1 Surichai Wun’gaeo    
2 Stewart Lockie    
3 Kanokwan Manorom    
4 Thanes Wongyannava    
5 Pinwadee Srisupun    
6 Alisa Hasamoh    
7 Kamonwan Sattayayut    
R 6   คนกับเกม : มานุษยวิทยาว่าด้วยเกมในสังคมยุคใหม่
เดชรัต สุขกำเนิด ผู้ประสานงาน
1 เดชรัต  สุขกำเนิด     
2 เทวฤทธิ์  ชัยวงศ์    
3 ตวง เธียรธนู    
4 วริษา สุขกำเนิด  ดำเนินรายการ