เสวนา "ความท้าทายที่เสรีนิยมใหม่คิดไม่ถึงกับโลกหลังศตวรรษที่ 21 ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์"

Event Date: 
Thursday, 2 August, 2018 - 09:00

โลกาภิวัตน์: ความท้าทายทางเศรษฐกิจ และการโต้กลับทางการเมือง

เสวนาหัวข้อ "ความท้าทายที่เสรีนิยมใหม่คิดไม่ถึงกับโลกหลังศตวรรษที่ 21 ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์"

ณ ห้อง 210  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันพฤหัสบดีที 2 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนาคือ

- ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รองศาสตราจารย์ ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

ณศักต์ พงษ์ศรี นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่:
https://goo.gl/forms/3U0MuJlaVvMg0Ral1