โลกาภิวัตน์ในชีวิตจริง

Event Date: 
Wednesday, 1 August, 2018 - 13:00

โลกาภิวัตน์ในชีวิตจริง โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

วันพุธ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พบกับ

  • ดร.คณิศ แสงสุพรรณ - บรรยายหัวข้อ EEC กับทางรอดของไทย
  • ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย - บรรยายหัวข้อ ทุนมนุษย์ของไทยพร้อมหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลง
  • ดำเนินรายการโดย ดร.วรประภา นาควัชระ