เสวนา “อยู่อย่างไร ในยุค (เกือบ) ไร้ไขมันทรานส์”

Event Date: 
Friday, 3 August, 2018 - 14:00

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง

“อยู่อย่างไร ในยุค (เกือบ) ไร้ไขมันทรานส์”

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.30 น.) ณ ห้องประชุมบานเย็น สายัณหวิกสิต ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02 218 5013

ผู้ร่วมเสวนา

  • เจน วองอิสริยะกุล - บ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
  • ขนิษฐา ธนานุวงศ์ - ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  • ณัฐธิดา โชติช่วง - ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  • นุชนาถ สุขมงคล - บ.มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ดำเนินรายการโดย

  • เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์