แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจ คนอื่น

Event Date: 
Tuesday, 28 August, 2018 - 09:00

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ

"แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจ คนอื่น"

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-17.00 น
ณ ห้องAuditorium 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลงทะเบียน 09.00-10.00 น.

ช่วงเช้า 09.00-12.00 น.
เสวนาวิชาการ “มองให้เห็น-มองไม่เห็นและการเข้า(ไปไม่ถึงหัว) ใจ”

โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี 
  • อาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ 
  • กิตติคุณ มูลเดิน
  • สรัช สินธุประมา

ช่วงบ่าย 13.00-17.00 น.
เสวนาในหัวข้อ “ภาพถ่าย การถ่ายภาพ และการมอง(ไม่)เห็นคนอื่น” ร่วมวงเสวนาภาพยนตร์ Finding Vivian Maier

โดย

  • ศุภชัย เกศการุณกุล 
  • สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์ 
  • ปิยนาถ ชาศรี

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-1408722 ในวันและเวลาราชการ

**** ไม่รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาทางโทรศัพท์
**** ขอสงวนสิทธิ์เอกสารสัมมนาให้แก่ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา 100 ท่านแรก ตาม วัน เวลา และช่องทางที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://museum.socanth.tu.ac.th/general/โครงการสัมมนาวิชาการ-“แสง-สิ่งของและการมองเห็น-ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจ-คนอื่น-”/

ลงทะเบียนออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceWCvISBKgsi-pxj4mUrnSurG30Gd8A902NWcrGFZdHZCt8g/viewform?c=0&w=1

ลงทะเบียนทางโทรสาร

http://museum.socanth.tu.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาแสงสิ่งของ.pdf