โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

Event Date: 
Monday, 6 August, 2018 - 08:30

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา

โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 13.30 น.

จัดโดย TDRI

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ 3 ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Third International Conference on Financing for Development: 3rd FfD International Conference) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดำเนินการนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 รับทราบผลการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ 3 ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการแอดดีส อบาบา (Addis Ababa Action Agenda: AAAA) โดยมีประเด็นเรื่อง “การกำหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งระบุให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้ทำการศึกษาแนวทางการติดตามและวัดผลดังกล่าว ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

บัดนี้ ผลการศึกษาแนวทางการติดตามและวัดผลการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันจึงได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา “โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ” แก่หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ AAAA รวมถึงนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุม เพื่อนำเสนอผลการศึกษา “โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ”

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องวายุภัค 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ