สัมมนา “การจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด”

Event Date: 
Wednesday, 8 August, 2018 - 08:30

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

08.30 – 09.15 น.          ลงทะเบียน

09.15 – 09.45 น.          กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา  โดย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา โดย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล       ประธานกรรมการดำเนินการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ กรมชลประทาน

09.45 -10.30 น.           นำเสนอสรุปผลการสังเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดย รศ.ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร  นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10.30 – 11.00 น.  อภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  โดย นายวิรัตน์  ขาวอุปถัมภ์            อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รศ.ดร.กัมปนาท  ภักดีกุลคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล

11.00 - 11.15 น.   พักรับประทานชา-กาแฟ

11.15 – 12.00 น.  นำเสนอการพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำของประเทศไทยในอนาคต โดย รศ.ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนประเทศไทย รศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.โสมรัศมิ์  จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

12.00 – 12.30 น.  ถาม-ตอบ

12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.15 น.  นำเสนอการวิเคราะห์การใช้น้ำของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ มาก-น้อย เพียงใด   โดย ดร.อรรถชัย  จินตะเวช  อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์ นักวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร คุณวุฒิพงษ์  ตุ้นยุทธ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

14.15 - 14.30 น.   พักรับประทานชา-กาแฟ

14.30 - 15.15 น.   นำเสนอการจัดสรรน้ำด้วยแบบจำลองทางเศรษฐกิจ โดย รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาดาร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณทวีชัย  เจริญเศรษฐศิลป์  ผู้อำนวยการ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

15.15 – 16.00 น.  ถาม-ตอบ