สัมมนา ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse

Event Date: 
Monday, 11 February, 2019 - 13:30

ซีรีส์สัมมนา ขยับ-เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย

ครั้งที่ #7 - ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse

 

โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์