พูดคุยแลกเปลี่ยนกับ 3 พรรคทางเลือกใหม่ หัวข้อ “มุมมองการเมืองในยุคดิจิทัล”

Event Date: 
Monday, 13 August, 2018 - 19:45

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13.45-15.45 น. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกับ 
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ จากพรรคเกรียน ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว จากพรรคกลาง 
และคุณปกรณ์ อารีกุล จากพรรคสามัญชน 

ดำเนินรายการโดย นายธีรพล บุญนาค นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4