CHINA 5.0 เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย ในจีนยุคใหม่

Event Date: 
Wednesday, 5 September, 2018 - 13:30

CHINA 5.0 เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย ในจีนยุคใหม่

วันพุธ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.

ห้องประชุมสุรเกียรติ เสถียรไทย ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝั่งตรงข้าม MRT สามย่าน)

พร้อมเปิดตัวหนังสือ CHINA 5.0 สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI

ร่วมสนทนาโดย

  • ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล
  • มาณพ เสงี่ยมบุตร
  • อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
  • ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

ชวนสนทนาโดย - ปกป้อง จันวิทย์