เสวนา "ใครๆ ก็จดสิทธิบัตรได้ ง่ายกว่าที่คิด!"

Event Date: 
Wednesday, 5 September, 2018 - 09:00

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรจะจัดเสวนา เรื่อง

"ใครๆ ก็จดสิทธิบัตรได้ ง่ายกว่าที่คิด!"

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -13.00 น.
ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

1. ศ.ดร.สำเริง จักรใจ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ซึ่งมีการประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรจำนวนมาก และเป็นกรรมการในคณะกรรมการสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2. รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ อาจารย์จากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผู้ซึ่งได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพจำนวนหลายคำขอ

3. ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผู้มีผลงานที่ได้รับความคุ้มครองในสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

4. ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เป็นผู้ที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมให้ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/PFKBVG

หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLbhqhXmHsDCJ8DpqIbZH1BlWPaf5JtktfKVU7QMyzoD4Jjw/viewform?usp=sf_link