แถลงข่าว เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ..... ผลกระทบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของประเทศไทย

Event Date: 
Wednesday, 29 August, 2018 - 10:00

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ดำเนินการโดย สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

ประกอบด้วย สภาวิศวกร ร่วมกับ สภาวิชาชีพ 10 หน่วย ได้แก่ สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ สภาทนายความ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด

-------------------------------

หมายเหตุ :  ผู้แถลงข่าว สภาวิศวกร ประกอบด้วย

1.ดร. กมล ตรรกบุตร นายก สภาวิศวกร   2.ดร. ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาวินี ชนะพลชัย   โทร – ไอดีไลน์ 089 770 2659