เสวนาการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่สำหรับเด็กชาติพันธุ์ในประเทศไทย

Event Date: 
Friday, 7 September, 2018 - 08:30

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

08.30-09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.                  คำกล่าว โดย

  • นายโธมัส ดาวิน  ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  • ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

09.15-09.30 น.                  กล่าวเปิด โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

09.30-09.40 น.                  ถ่ายภาพร่วมกัน

09.40-10.20 น.                  นำเสนอ โครงการ สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: สาเหตุ วิธีการ และอนาคต

  • คุณเคิร์ก เพอร์สัน  ที่ปรึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  • คุณฮิวจ์ เดอลานีย์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

10.20 -10.30 น.                 เสียงจากแดนใต้

10.30-11.30 น.                  ปาฐกถา โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  • ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คุณมากิ ฮายาชิกาว่า  หัวหน้าฝ่ายการเรียนรู้และผู้สอน องค์การยูเนสโก

11.30-12.00 น.                  ช่วงถาม-ตอบ

12.00-12.15 น.                  คำกล่าวโดยเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่สูง คุณปกรณ์ ศศิวัตไพศิษฐ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่สูง

12.15-12.30 น.                  ปิดการเสวนา รับประทานอาหารกลางวัน

              

พิธีกร: ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และดร.ปานเทพ ลาภเกสร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มีล่ามแปลตลอดการเสวนา

 

ปัจจุบัน พัฒนาการของการจัดการศึกษาในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมาก อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนประถมศึกษาสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  อัตราการอ่านออกเขียนได้ของเยาวชนสูงถึงร้อยละ 98  อย่างไรก็ตาม พบว่าเด็ก 1 ใน 3 ที่เกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ยังคงมีปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ปัญหาดังกล่าวพบมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่พูดภาษามลายูถิ่น

ในพ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และชุมชนที่ใช้ภาษามลายูถิ่น ดำเนินการวิจัยนำร่องในการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับภาษาไทย ตลอดจนอบรมครูผู้สอน และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาให้กับเด็กส่วนใหญ่ได้

งานเสวนาครั้งนี้ จะมีการนำเสนอสาเหตุ วิธีการ และผลการศึกษาของโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะและปาฐกถาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยนักการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย เพื่อให้การพัฒนาสามารถเข้าถึงเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึง