เสวนา“พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว”

Event Date: 
Monday, 10 September, 2018 - 11:00

เวทีเสวนา“พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว”  วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรางทอง โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

·กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นางสาวอังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

·กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ โดย อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

·นางพัชรี อาระยะกุลรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

·นางภรณี ภู่ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนประชากรกลุ่มเฉพาะสสส.

·นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

·ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร

ดำเนินรายการโดย นายธนชัย อาจหาญ ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) 

ภายในงานมีการนำเสนอบทเรียนและการทำงาน“การคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวโดยชุมชนเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว”

สอบถามโทร.086-2279633