ทิศทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเลือกตั้งนิยม ประชานิยม และอำนาจนิยม

Event Date: 
Monday, 24 September, 2018 - 13:00

ทิศทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเลือกตั้งนิยม ประชานิยม และอำนาจนิยม

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)​

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ทิศทางการเมืองไทยและการเมืองในภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคที่กำลังมีเหตุการณ์ที่ต้องจับตามากมายในช่วงนี้ทั้งการเลือกตั้งกัมพูชา การเลือกตั้งมาเลเซีย และการเลือกตั้งประเทศไทย (?)​

โดยศาสตราจารย์ ดร. ดันแคน แมคคาร์โก จากมหาวิทยาลัยลีดส์ เป็นองค์ปาฐก และ รศ.ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ เป็นผู้ร่วมอภิปราย

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. สาวิตรี คทวณิช

งานนี้ดำเนินรายการ - บรรยาย - ตอบข้อซักถามเป็นภาษาไทย

เชิญแสกน QR code แล้วพบกันที่นิด้านะคะ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์