ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Event Date: 
Tuesday, 2 October, 2018 - 16:00

เรียนเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ต้าบลโยธะกา อำเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวะฉะเชิงเทรา ประเด็นการใช้ที่ดิน และพื้นที่สร้างเมืองใหม่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

สืบเนื่องจากประเด็นข่าวชาวบ้านในพื้นที่ต้าบลโยธะกา อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราแสดงความกังวลต่อการยกเลิกสัญญาเช่าและการเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ ตามด้วยข่าวว่าหน่วยงานรัฐจะน้าที่ดินราว 4,000 ไร่ ไปให้กลุ่มทุนเช่าต่อเพื่อพัฒนาเมืองใหม่ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC ต่อมาชาวบ้าน ตั้งกลุ่ม “โยธะการักษ์ถิ่น” เพื่อแสดงความพยายามปกป้องพื้นที่ ชี้ให้เห็นความส้าคัญของการรักษาพื้นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้้า บางปะกงไว้ส้าหรับปลูกข้าว ท้าเกษตร และช่วยรับน้้าหลาก โดยตั้งใจว่าวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือสอบถามส้านักงานคณะกรรมการนโยบายEEC และกลุ่มทุน เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ

ในการนี้ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความส้าคัญของโครงการ EEC จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านลงพื้นที่พิพาทเพื่อน้าเสนอข่าวในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยทางชมรมฯ ได้ประสานแหล่งข้อมูลชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง ส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย EEC เครือข่ายเพื่อนตะวันออก ไว้ล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากท่าน ทั้งนี้ กรุณาตอบรับการร่วมกิจกรรมตามรายชื่อผู้ประสานงานด่านล่าง รับจ้านวนจ้ากัด

กำหนดการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

8.00-10.00 ออกเดินทางด้วยรถตู้ จากปั๊มน้้ามัน ปตท.วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) ถึงต้าบลโยธะกา

10.30-12.00 สรุปสถานการณ์/ เล่าประวัติศาสตร์บาดแผลจากผู้บุกเบิกสู่ผู้เช่าที่ดิน /

อนาคตของโครงการ EEC

ตัวแทนชาวนารุ่นที่3 และ 4 และ “ยายสม” อายุ 80 ปี

ธีรพล อุทัยพันธุ์ประธานกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น

พรพนา ก๊วยเจริญ กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)

กัญจน์ ทัตติยกุล เครือข่ายเพื่อนตะวันออก

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง *

เลขาธิการส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก *

ประธานแก้ไขปัญหาที่ดินโยธะกา *

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.30 ลงพื้นที่ท้าข่าวภาคสนามในหมู่บ้าน / แปลงนาที่ถูกยกเลิกสัญญาเช่า /

ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ โยธะกา โดยมีวิทยากรจากช่วงเช้าร่วมลงพื้นที่

15.30-16.00 เข้าชมวัดพลอยกระจ่างศรีสถานที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษ ผู้บุกเบิกที่ดินโยธะกา

16.00-18.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม - https://ilaw.or.th/node/4964