เสวนาวิชาการ หัวข้อ ”ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม : ปัญหาการกำหนดหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวตามข้อกำหนดประธานศาลฎีกากับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญและแนวทางในการเเก้ไข”

Event Date: 
Friday, 19 October, 2018 - 09:00

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ  ”ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม : ปัญหาการกำหนดหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวตามข้อกำหนดประธานศาลฎีกากับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญและแนวทางในการเเก้ไข”

วิทยากร

1.) นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

2.) นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
ประธานมูลนิธิอัยการ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิรองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และอดีตอัยการสูงสุด

3.) นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

4.) นางสาวภาวิณี ชุมศรี 
ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

5.) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.) รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการเสวนา

อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 

1.นายวรุตม์ สุขใส โทร 086-565-0639 หรือ warut_104t.s@hotmail.com 

2.นางสาวณิชกมล พึ่งแสงสี โทร 0837670711 หรือ 
Khun_de@hotmail.com

งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานหลักวิชาชีพนักกฎหมาย เรื่อง ต้องไม่มีใครติดคุก เพราะจน ตอน หลักประกันบนความเหลื่อมล้ำ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์