การบรรยายเรื่อง "สิทธิแรงงาน และมาตรฐานแรงงาน ในสหภาพยุโรป และในข้อตกลงเสรีทางการค้า"

Event Date: 
Tuesday, 16 October, 2018 - 13:30

การบรรยายเรื่อง "สิทธิแรงงาน และมาตรฐานแรงงาน ในสหภาพยุโรป และในข้อตกลงเสรีทางการค้า" วันอังคารที่ 16 ต.ค. 2561 ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

กำหนดการ โครงการบรรยายสาธารณะว่าด้วยแรงงานและการประกอบการในสังคมประชาธิปไตย Public Lecture Project on Labour and Entrepreneurship in Democratic Society ร่วมการรำลึก 30 ปี การจากไปของไพศาล ธวัชชัยนันท์  อดีตผู้นำสหภาพแรงงานผู้เกรียงไกรทั้งในประเทศและระดับสากล A join remembrance of 30 years to the death of Paisan Thawatchainan The former well-known national and international union leader\

เรื่อง/Topic "Labour rights and labour standards in the EU and in Free Trade Agreements (FTA)"  (สิทธิแรงงาน และมาตรฐานแรงงาน ในสหภาพยุโรป และในข้อตกลงเสรีทางการค้า)

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

จัดโดย  มูลนิธินิคม จันทรวิทุร  และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

13:30 – 13:45 น. ลงทะเบียน 

13:45 – 13:50 น. กล่าวต้อนรับ โดยดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13:50 – 14:00 น. กล่าวเปิดการบรรยายโดย  ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ (อยู่ระหว่างการทาบทาม)

14:00 – 15:30 น. บรรยายเรื่อง "Labour rights and labour standards in the EU and in Free Trade Agreements (FTA)" (สิทธิแรงงาน และมาตรฐานแรงงาน ในสหภาพยุโรป และในข้อตกลงเสรีทาง การค้า) โดย Prof. Dr. Patrick Ziltener, UNIVERSITY OF ZURICH, SWITZERLAND

15:30 – 16:15 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ สหภาพแรงงาน องค์การพัฒนาเอกชน  หน่วยงานราชการ องค์การนายจ้าง และสถาบันการศึกษา

16:15 – 16:30 น. กล่าวปิดการบรรยาย โดย นายบุญเทียน ค้ำชู ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

หมายเหตุ:  บรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดยมีการแปลเป็นภาษาไทย รับประทานอาหารว่าง เวลา 14:30 – 14:45 น.

ผู้ดำเนินรายการ: ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์