โสเหล่ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีสาน หลังการเลือกตั้ง

Event Date: 
Thursday, 11 October, 2018 - 08:30

เดอะอีสานเรคคอร์ด จัด โสเหล่ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีสาน หลังการเลือกตั้ง เวลา 08:30 – 16:30 11 ต.ค.2561  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

08.30 ลงทะเบียน

09.00 ปาฐกถาเรื่อง "สิทธิชุมชน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในอีสาน" โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลราชธานี

09.30 เสวนา “สถานการณ์สิ่งแวดล้อม : บทบาทของรัฐและทุนข้ามชาติ”

ผู้ร่วมเสวนา :
คุณเปรมฤดี ดาวเรือง ผอ.โปรเจกต์เสวนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Project SEVANA South-East Asia)
สุวิทย์ กุหลาบวงษ์ เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน
ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม
คุณจุฑามาศ ศรีหัตถผดุงกิจ ตัวแทนกลุ่มนิเวศน์วัฒนธรรมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

11.30 Q & A

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 เสวนา “ชุมชนอีสานภายใต้การพัฒนาของรัฐและทุน”

ผู้ร่วมเสวนา :
คุณกมล หอมกลิ่น เครือข่ายพิทักษ์ลำโดมใหญ่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
คุณเพชรรัตน์ สีดารักษ์ กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
คุณสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนลุ่มน้ำอีสาน
คุณอุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช

15.00 อาหารว่าง

15.10 ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นโยบายการรักษาสิทธิชุมชน สิทธิทางสิ่งแวดล้อม ผู้ดำเนินรายการ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

16.30 ปิดงานเสวนา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์