เสวนาเจาะลึกรายจ่าย 9 แสนล้านด้านการศึกษาไทย

Event Date: 
Thursday, 11 October, 2018 - 09:30

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

·เปิดบัญชีรายจ่ายการศึกษาไทย กว่า9แสนล้าน เหตุใดไปไม่ถึงการสร้างความเท่าเทียม-คุณภาพ

·ช่องว่าง อุปสรรค ปัญหาในระบบ ที่เกือบเรียกว่าล้มเหลวในการศึกษาไทย

·ร่วมสะท้อนมิติและข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ผ่านเวทีเสวนา“เจาะลึกรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย” 

Øกล่าวต้อนรับและชี้แจงแนวคิดการจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 

Øบรรยายพิเศษเรื่อง“งบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย 

 : ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

Øนำเสนอผลการศึกษาบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา ปี2551-2559 : รศ.ดร.ชัยยุทธ  ปญญสวัสดิ์สุทธิ์หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพและการศึกษาไทย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ

Øเสวนา “เจาะลึกรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย” 

·ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.

·ดร.ดิลกะ  ลัทธพิพัฒน์  ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย 

·ดร.ไกรยส  ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

·คุณชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

สอบถามโทร.086-2279633

 
 
 
 

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์