เสวนา "วิชามนุษยศาสตร์: การเเปลี่ยนแปลงของ 'เครื่องมือของมนุษย์' จากอดีตจนถึงปัจจุบัน"

Event Date: 
Friday, 12 October, 2018 - 14:30

เวลา 14.30-16.30 อาคาร HB7 ชั้น 8 หัอง 7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่ประชาสัมพันธ์