“ออแฆกำปงเสวนา” ครั้งที่ 2 "ทรัพยากรที่ดินชายแดนภาคใต้: พรรคการเมืองกับบทบาท ในการแก้ปัญหา"

Event Date: 
Sunday, 14 October, 2018 - 12:00

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-16.30 น. ณ บริเวณมัสยิดกรือเซะตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

11.30 - 13.00 น. ผู้เข้าร่วมทยอยเดินทางมาถึง ลงทะเบียน รับประทานอาหารกลางวัน และละหมาด

13.00 – 13.15 น. 
- กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ผศ.นุกูล รัตนดากูล (ตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี)
- กล่าวต้อนรับ โดย ตัวแทนเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินเทือกเขาบูโด

13.15-13.30 น. นำเสนอภาพรวมปัญหาทรัพยากรที่ดินชายแดนใต้ โดย เครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

13.30- 16.30 น. ตัวแทนพรรคการเมืองแสดงวิสัยทัศน์ต่อปัญหาและทางออกของปัญหาทรัพยากรที่ดินชายแดนใต้

- ธนพร ศรียากูล หัวหน้าพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
- วิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าคณะทำงานงานฝ่านกฎหมายและอดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 
- ทวี สอดส่อง ว่าที่เลขาธิการพรรคประชาชาติ
- ปกรณ์ อารีกุล โฆษกพรรคพรรคสามัญชน
- นิรามาน สุไลมาน กรรมการบริหารพรรคพรรคอนาคตใหม่

และการตอบคำถามหรือการแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมหรือสื่อมวลชน

16.30 น. ปิดประชุมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ดำเนินรายการโดย อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

องค์กรร่วมจัด
1) เครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี
3) พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4) เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินเทือกเขาบูโด

พื้นที่ประชาสัมพันธ์