ปฏิรูปประชาธิปไตย จากชุมชนฐานราก

Event Date: 
Saturday, 17 November, 2018 - 13:00

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ห้อง 109 อาคารปํญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ศาลายา

"ปฏิรูปประชาธิปไตย จากชุมชนฐานราก"

13.00 - กล่าวต้อนรับ โดย ดร. เอกพันธุ์ ปัญฑวณิช
แนะนำวัตถุประสงค์ โดย รศ.ดร.โคทม อารียา

13.30 - นำเสนอหัวข้อ "สร้างประชาธิปไตยขั้นหมู่บ้าน เพื่อรองรับประชาธิปไตยขั้นประเทศ" โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

ร่วมแลกเปลี่ยน โดย
- รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
- ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
- ดร.ชลิตา ปัณฑุวงศ์
- รศ.ดร.โคทม อารียา

14.45 - นักการเมืองจากพรรคการเมืองต่างๆ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระบวนการถกแถลง ดำเนินรายการ โดย ดร.เอกพันธุ์ ปัญฑวณิช

16.00 - สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมซักถาม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์