งานรำลึก 10 ปี วันหลากหลายทางเพศ

Event Date: 
Thursday, 29 November, 2018 - 08:30

เข้าร่วมฟรี สามารถลงทะเบียน ได้ที่https://goo.gl/ZsURgt

......

วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ มีที่มาจากวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ วันนั้นมีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อความในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด. 43) ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ 4 (แบบ สด. 5) และใบสำคัญ (แบบ สด. 9) ในส่วนที่ระบุว่าตน ‘เป็นโรคจิตถาวร’ การระบุเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และทำให้เสื่อมเสียหรืออับอาย ซึ่งในที่สุดศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนใบสำคัญที่ระบุข้อความว่า ‘เป็นโรคจิตถาวร’ และแก้ไขเป็น ‘ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด’ ใน พ.ศ. 2554

กลุ่มหลากหลายทางเพศจึงยกให้วันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญเป็น “วันแห่งความหลากหลายทางเพศ”

มูลนิธิศักยภาพชุมชน ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTI and Non-binary) ประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานรำลึก 10 ปี วันหลากหลายทางเพศขึ้น โดยใช้หัวข้อในการจัดงานว่า “สิทธิและความเสมอภาคในการก่อตั้งครอบครัวที่หลากหลาย”

โดยมีกิจกรรมคือ
-เวทีอภิปราย เพื่อสิทธิและความเสมอภาคในการก่อตั้งครอบครัวที่หลากหลาย
-แถลงการร่วมจากชุมชนความหลากหลายทางเพศ

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 18.30น
ณ อาคาร เฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคาร จามจุรี 10) ห้อง 801 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กำหนดการ
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 กล่าวเปิดงาน โดย คุณไบรอัน เดวิดสัน, เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย 
9.30 – 10.30 ช่วงที่ 1 เวทีอภิปราย สิทธิความเสมอภาคในการก่อตั้งครอบครัวที่หลากหลาย 
ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เวทีอภิปราย 1 ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร, รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (รอการยืนยัน)
คุณกิตตินันท์ ธรมธัช, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
คุณนาดา ไชยจิตต์, นักกิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ
10.30 – 11.30
เวทีอภิปราย 2 การแก้ไขประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์เพื่อการสมรสที่เท่าเทียม
คุณมัจฉา พรอินทร์, กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน และ ความเท่าเทียมทางเพศ
คุณธงรบ รอดสวัสดิ์, นักกิจกรรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ
คุณณฐกมล ศิวะศิลป์, ทนายความ และที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ
11.30 – 12.00 เวทีแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมเพื่อสิทธิและความเสมอภาคในการก่อตั้งครอบครัวที่หลากหลาย

*****
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
*****

13.00 – 13.15 กลุ่มความหลากหลายทางเพศกล่าวแถลงการณ์
- ยื่นหนังสือให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- ยื่นหนังสือให้พรรคการเมือง
13.15 – 13.30 กิจกรรมงานแสดง เปิดโลก Non-Binary 
13.30 – 14.15 เวที เยาวชนเพศหลากหลาย (Youth Talk For Change)
ดำเนินรายการ โดย คุณวรรณพงษ์ ยอดเมือง, นักกิจกรรมด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ
นำเสนอโดย คุณชิษณุพงศ์ นิธิวนา, ผู้ก่อตั้ง Pride CMU
คุณจรัญ คงมั่น, นักกิจกรรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ(Non-Binary Thailand)
คุณญาณิศา ทรงไพบูลย์, นศ.จากมธ.ผู้สนับสนุนด้านความเสมอภาคทางเพศในสังคม
คุณปัถวี เทพไกรวัล, ผู้เข้าแข่งขันรายการ Drag Race Thailand
คุณทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี, นักกิจกรรมสิทธิเยาวชนและความเสมอภาคทางเพศ
คุณกรกนก คำตา, สมาชิกกลุ่ม Jimism 
14.15 – 16.15 เวที พรรคการเมือง รับฟัง ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกฎหมายสมรส ช่วงแสดงวิสัยทัศน์จากพรรคการเมือง ดำเนินรายการ โดย คุณวิทยา แสงอรุณฺ, เจ้าของรายการ PinkMangoTV

ผู้เข้าร่วมตัวแทน

  • พรรค เพื่อไทย
  • พรรค พลังประชารัฐ
  • พรรค ไทยรักษาชาติ
  • พรรค สามัญชน
  • พรรค เสรีรวมไทย
  • พรรค ประชาธิปัตย์
  • พรรค อนาคตใหม่
  • พรรค ชาติไทยพัฒนา
  • พรรค เกียน
  • พรรค เพื่อชาติ 

16.15 – 16.30 รับฟัง ความคิดเห็นจากนักการฑูต 
เดินขบวนพาเหรด
16.30 – 18.30 กิจกรรม เดินขบวนพาเหรดเพื่อสิทธิเสรีภาพความหลากหลายทางเพศ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึง จามจุรีสแควร์

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก - https://www.facebook.com/events/205420607043477/

พื้นที่ประชาสัมพันธ์