สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง

Event Date: 
Saturday, 22 December, 2018 - 08:30

วันเสาร์ 22 ธันวาคม 2561 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้,  กรุงเทพฯ

การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล Media Information and Digital Literacy(MIDL) เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเขียนบล็อก โพสต์ ทวีต อัพโหลด สร้างสรรค์เนื้อหา และการแลกเปลี่ยนตอบโต้กันในกระบวนการดังกล่าว

ตลอดระยะเวลาหลายปี สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เครือข่าย Thai Civic Education และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) เพื่ออบรมครู อาจารย์ นักเรียน และองค์กรภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายจะสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในฐานะพลเมืองในประเด็นสาธารณะ  จึงได้จัด “เวทีเสวนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง” พร้อมเปิดตัวหนังสือ 3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานและร่วมทำข่าว รายละเอียด ดังนี้

กำหนดการเวทีเสวนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง และเปิดตัวหนังสื่อ 3 เรื่อง วันเสาร์ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้,  กรุงเทพฯ
 

08:30 – 09:00            ลงทะเบียน

09:00 – 09:15            กล่าวต้อนรับ โดยผู้จัดการ สสย . และผู้แทน Thai Civic Education /สพฐ

09:15 – 10:30            เวทีเสวนา “การศึกษาสร้างพลเมือง : พลเมืองสร้างสังคมที่เป็นธรรม”
หัวข้อ “การเสริมสร้างครูพลเมืองที่นำไปสู่การขับเคลื่อนพลเมืองสร้างสังคมที่เป็นธรรม” โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล    ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

 

                             หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคสังคมและพลเมือง สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่เป็นธรรมผ่านมิติการศึกษาและเครื่องมือการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล”

                             โดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

 

                             หัวข้อ “กลไกระบบการศึกษาของรัฐที่เกื้อหนุนการสร้างสังคมที่เป็นธรรม”

                             โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

10:30 - 11:00            รับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:30            แถลงข่าวและเปิดตัวหนังสือ 3 เรื่อง

                             - การศึกษาของกระป๋องมีฝัน-01  โดย สะอาด ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์
- ครูผู้สร้างพลเมือง: พลังของการเปลี่ยนแปลง โดย คุณครูในเครือข่าย Thai Civic Education

                             - ชุดสื่อ และคู่มือเท่าทันสื่อ  โดย คณะทำงานของ สสย.และครูในเครือข่าย

12:30 - 13:30             รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 - 15:00            การเปลี่ยนแปลงที่เราร่วมกันสร้าง 1 : เครือข่ายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                             - ชุดโครงการ MIDL: เมืองม่วนใจ / โครงการอบรมพัฒนาครูฯ / โครงการค่าย

เยาวชนพลเมืองฯ โดย เครือข่าย Thai Civic Education ล้านนา : ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์, อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และครูอดิศร เนตรทิพย์

- ชุดโครงการ MIDL: พลเมืองขยับนคร (สกล) โดย เครือข่าย Thai Civic

Education สกลนคร : อ.พสุธา โกมลมาลย์ และอ.อนรรฆ สมพงษ์

15:00 – 15:15            รับประทานอาหารว่าง

15:15 – 17:30           การเปลี่ยนแปลงที่เราร่วมกันสร้าง 2 : เครือข่ายภาคกลาง และภาคใต้

-          ชุดโครงการ MIDL: เมืองใจกว้าง สงขลา ปัตตานี หาดใหญ่ / โครงการอบรมพัฒนาครูฯ และนักศึกษาครู : คุณโตมร อภิวันทนากร และอ.ดร.ซัมซู สาอุ

-          โครงการพัฒนาคู่มือครูสิทธิมนุษยชน และพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล และกิจกรรมค่ายเยาวชน : ศน.ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต, ครูปราศรัย เจตสันติ์ และครูพรพรรษ อัมพรพฤติ

17:30 – 18:00           สรุปปิดการสัมมนา….

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพจนา 086-621-2101

พื้นที่ประชาสัมพันธ์